Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

13.09.2018

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z "Kredytu na innowacje technologiczne" !!

 Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 8 października. W sumie do rozdysponowania jest 350 mln złotych. Nabór potrwa do 26 kwietnia 2019 r.

Szczegóły w tym dokumentacja konkursowa dostępne są po adresem:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/  

 

12.09.2018

Planowany nabór Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP od 30.09.2018 do 06.11.2018 Kto może składać wnioski? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej. Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu): a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie), b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych, c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług), d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5352332,49 PLN. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

 

11.09.2018

Planowany nabór Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich od 24.09.2018 do 31.01.2019

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 518 947,99 zł

Kto może składać wnioski?

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

• instytucje kultury,

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

• partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

• parki narodowe i krajobrazowe,

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

• inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

• szkoły wyższe,

• przedsiębiorcy,

• administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w  Wykazieprogramów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.

2. Poddziałanie realizowane będzie na obszarach wiejskich, rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin miejsko – wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.

3. Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. typ projektu A – przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne , obejmujące:

– placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),

– obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),

–  obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,

–  obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne,

 1. typ projektu B – budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 2. typ projektu C – działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),
 3. typ projektu D – zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe1),
 4. typ projektu E – modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 2,
 5. typ projektu F – modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 3, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i korytarze, windy).

Typy projektów mogą być łączone.

 1. Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

–  budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,

– budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

1) dla projektów typu A, B, C, D – 250 000,00 zł.

2) dla projektów typu E, F – 100 000,00 zł

 

05.09.2018

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 135 618 474,65 zł. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17/wyniki-oceny-finansowej/wyniki-finansowej-6-3-1-05092018.pdf

 

31.08.2018

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa 

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa.

W okresie trwania naboru (tj. od 31 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 zarejestrowanych zostało 358 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 306 780 545,24 zł, co stanowi 383,78% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-04-02-00-ip-01-12-020-18/informacje-nt--zlozonych-wnioskow/Komunikat_zakonczenie_naboru_4_2.pdf

 

01.08.2018

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP- wyniki oceny formalnej

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 86 wniosków, z czego 79 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie, natomiast 7 nie spełniło kryteriów oceny formalnej

i uzyskało negatywny wynik oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4--dotacje-dla-msp---rpmp-03-04-04-ip-01-12-015-18/wyniki-oceny-formalnej/Formalna_3_4_4_typA.pdf

 

11.07.2018

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju - wyniki oceny formalnej

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18, w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – Wczesna faza rozwoju w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 6 wniosków, z czego 3 spełniły kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, a 3 nie spełniły kryteriów oceny formalnej i uzyskały negatywny wynik oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-3--dotacje-dla-msp---wczesna-faza-rozwoju---rpmp-03-04-03-ip-01-12-014-18/wyniki-oceny-formalnej/Komunikat_2018-07-10_3_4_3.pdf

 

 01.06.2018

Zakończone nabory wniosków

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

24 maja 2018 r. o godz. 16.00 Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpoczął się 15 lutego 2018 r. Zainteresowanie wsparciem w postaci częściowej spłaty kredytu technologicznego ponownie przerosło dostępną pulę środków – wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 740 mln zł wobec alokacji na konkurs na poziomie 550 mln zł. W ramach trzech rund konkursu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło łącznie 257 wniosków o dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości 1,5 mld zł.

 

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18,
Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – Wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 

W okresie trwania naboru (tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18 zarejestrowanych zostało 6 wniosków o dofinansowanie projektów. 

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 16 551 971,46 zł, co stanowi 72,22% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-3--dotacje-dla-msp---wczesna-faza-rozwoju---rpmp-03-04-03-ip-01-12-014-18#wyniki-516

 

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

W okresie trwania naboru (tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 zarejestrowanych zostało 86 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 200 749 944,20 zł, co stanowi 315,20% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4--dotacje-dla-msp---rpmp-03-04-04-ip-01-12-015-18#wyniki-515

 

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 40 522 226,20 zł., co stanowi ok. 368% dostępnej w ramach konkursu alokacji. 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-2--wsparcie-miejscowosci-uzdrowiskowych---rpmp-06-03-02-iz-00-12-011-18#wyniki-518

 

12.04.2018

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);

b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);

c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 550 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w następującym podziale na rundy:

1. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 55 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

a. 10 000 000 zł (runda 1);

b. 20 000 000 zł (runda 2);

c. 25 000 000 zł (runda 3);

2. Dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 000 000,00 zł(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

a. 90 000 000 zł (runda 1);

b. 180 000 000 zł (runda 2);

c. 225 000 000 zł (runda 3).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

09.04.2018

 

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Nabór od 30.04.2018 do 02.10.2018

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • lipiec 2018 r. dla I rundy;
 • sierpień 2018 r. dla II rundy;
 • wrzesień 2018 r. dla III rundy;
 • październik 2018 r. dla IV rundy;
 • listopad 2018 r. dla V rundy.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1. Usług badawczo-rozwojowych: 
 a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 b) usługi w zakresie wzornictwa.

2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących: 

a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 15 976 278,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 90% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

 • 10% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);
 • 20% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 30% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN, 
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.
 •  

 

06.04.2018

 

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Nabór od 30.04.2018 do 29.05.2018

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 22 918 500,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN

 

04.04.2018

 

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP 

 

Nabór od 30.04.2018 do 29.05.2018

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 63 688 953,04 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 25 000 000 PLN

 

26.03.2018

 

4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Zmiana SZOOP z dnia 16.03.2018

Planowany termin naboru – maj 2018

Typ projektu A i B:

minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN

maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 000 000 PLN

Celem działania jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany   w   procesach   technologiczno-produkcyjnych,   kompleksowe   modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Identyfikacja zakresu projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie określana będzie w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny. Natomiast w ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu   projektu   audytu   /   analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Zakres projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. Audyty powinny być wykonane przez ekspertów wpisanych do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez właściwego Ministra.

W ramach Działania przewiduje się wsparcie:

 1. głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym (także pod względem efektywności energetycznej) jest jego podłączenie do ww. sieci, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wsparcie instalacji OZE związanych z produkcją ciepła, które nie wypierają ciepła systemowego jako głównego źródła ciepła, a jedynie usprawniają jego wykorzystanie i znajdują uzasadnienie potwierdzone w audytach energetycznych. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.
 2. zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może byćnp.   zastosowanie   bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji,   przebudowa/modernizacja   linii   produkcyjnych   na   bardziej   efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).
 3. zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Projekty oceniane będą również w oparciu o kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności.

W procesie wyboru projektów, obok oceny osiągniętych mierników efektywności energetycznej analizie będą także poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2,ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska).

W ramach działania przewiduje się, iż wsparcie skierowane będzie także na inwestycje promujące rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Aby osiągnąć prawidłowe współczynniki w ramach ww. budynków należy przyjąć właściwe założenia w odniesieniu do: konstrukcji budynku (w tym np. zwarta bryła budynku, bardzo dobra termoizolacja przegród zewnętrznych), południowej orientacji budynku   i   uwzględnienia   problematyki   zacieniania,   właściwie   przyjętych współczynników dla okien i szczelności powietrznej przegród zewnętrznych budynku, efektywnego odzysku ciepła z powietrza, wykorzystania odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wybudowane budynki   pasywne dla potwierdzenia osiągniętych wskaźników powinny uzyskać certyfikaty.

W przypadku budynków o założonych mniej energooszczędnych wskaźnikach Wnioskodawcy będą również zobowiązani do potwierdzenia ich osiągnięcia poprzez dołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wykonanego przez ekspertów wpisanych do centralnego   rejestru   charakterystyki   energetycznej budynków prowadzonego przez właściwego Ministra.

Przyjęte zostają następujące standardy dla domów pasywnych i energooszczędnych w odniesieniu do wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) obliczonego na podstawie rozporządzenia:

 • dom pasywny-standard NF15, ze wskaźnikiem EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok)
 • dom energooszczędny-standard NF40 ze wskaźnikiem EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok)

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty ukierunkowane na promocję budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Celem projektu nie może być tworzenie nowej siedziby przedsiębiorstwa czy przeznaczenie powstałych obiektów na cele turystyczne.

Wsparte projekty muszą polegać na budowie obiektów:

 • mieszkalnych, jednorodzinnych rozumianych, jako budynek wolno stojący albo stanowiący samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe (np. budynek, zespół budynków),
 • z ewentualnym uwzględnieniem różnego stylu architektury,
 • przeznaczonych na wynajem (czas wynajmowania –maksymalnie do 1 tygodnia) dla potencjalnych zainteresowanych inwestorów celem zapoznania ich z korzyściami inwestowania w tego rodzaju budownictwo.

Demonstracyjny i pilotażowy charakter obiektów powinien zostać zapewniony poprzez:

 • wykazanie przydatności demonstrowanych rozwiązań czy technologii, zachęcenie innych zainteresowanych podmiotów do zastosowania w praktyce ww. rozwiązań,
 • rozpowszechnianie działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach,
 • szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu,
 • wdrożenie lub testowanie nowej technologii, urządzenia, materiałów, metody, które wcześniej nie były stosowane ani badane w praktyce, zapewniające potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i które mogą zostać następnie zastosowane w podobnych sytuacjach na szerszą skalę.

Ocenie podlegać będzie zastosowanie w projekcie odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych systemów zarządzania energią.

Formalne warunki specyficzne dla Działania 4.2:

1.Ocena efektywności energetycznej obiektów i stosowanych technologii w przedsiębiorstwie w oparciu o audyt:

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii w przedsiębiorstwie w odniesieniu do danego obiektu lub zespołu obiektów, jak również stosowanych technologii, urządzeń. Audyty powinny określić i skwantyfikować możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Wyniki audytu energetycznego i wybranego wariantu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu.

W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu audytu / analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Wnioskodawca zobowiąże się do przeprowadzenia audytu / analizy po zrealizowaniu projektu potwierdzającej zaplanowaną w audycie oszczędność energii.

W ramach warunku weryfikacji podlega czy Wnioskodawca:

 • posiada audyt energetyczny określający zakres inwestycji przed realizacją i załączył go do wniosku o dofinansowanie,
 • zobowiązał się do przeprowadzenia audytu (ex-post) / analizy energetycznej po zrealizowaniu projektu, w której dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w porównaniu do zaplanowanych w audycie wykonanym przed realizacją inwestycji (ex-ante)

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A i B

2. Poprawa efektywności energetycznej w wyniku realizacji projektu:

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową), natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Ocena spełnienia warunku, czyli poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 25% w odniesieniu do projektu, będzie dokonywana na podstawie dokumentacji technicznej (audyt) załączonej do wniosku o dofinansowanie.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A i B.

3.Urządzenia wymagane do zastosowania w projekcie:

Warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej będzie: zastosowanie liczników ciepła, chłodu, ciepłej wody,   instalacja termostatów, zaworów podpionowych (jeżeli wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A i B.

4.Właściwy rodzaj urządzeń energetycznych –warunek zastosowany do projektów, w których planowana jest wymiana lub wprowadzanie nowego źródła ciepła:

 • warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o odnawialne źródła energii lub kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe,
 • czy zastosowany zostanie właściwy rodzaj urządzeń charakteryzujących się normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2015/2193/WE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Warunek dotyczy kotłów biomasowych o mocy od 1 MW do 50 MW.

w odniesieniu do inwestycji w hydroelektrownie wymagane będzie spełnienie następujących warunków:

- realizacja inwestycji wyłącznie w oparciu o istniejące już budowle piętrzące lub wyposażone w hydroelektrownie, przy zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,

- zastosowanie warunków dotyczących zgodności projektów z Ramową DyrektywąWodną i właściwymi dokumentami na poziomie krajowym.

 • w odniesieniu do inwestycji w wysokosprawną kogenerację wymagane będzie spełnienie następujących warunków:

- redukcja emisji CO2o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji –warunek   dla   projektów obejmujących przebudowę istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację,

- wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% -warunek dla projektów obejmujących budowę nowych instalacji, dla których powinien nastąpić wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

 • w przypadku projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła warunkiem dofinansowania będzie wykazanie redukcji emisji CO2o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji,
 • wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli przedsiębiorstwo jest podłączone do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci

Warunki ma zastosowanie do typu projektu A, B, C

5.czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru -ocena przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do projektów w ramach których zaplanowana będzie wymiana źródła ciepła.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca oświadczy, że na obszarze objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.Ocena w oparciu o deklaracje Wnioskodawcy o zgodności lub braku zgodności projektu z planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru załączonej do wniosku o dofinansowanie.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A, B

6.czy realizacja   projektu   jest   uzasadniona w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych   przez   Ministerstwo   Zdrowia –subkryterium skierowane wyłącznie do podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki szpitalnej.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A, B.

Wszystkie zmiany dostępne pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego/2018/03/Wykaz_zmian_do_SzOOP_032018.pdf

 

20.02.2018

DZIAŁANIE 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

PLANOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA DO 85% !!!

Nabór -  maj 2018 

Typy projektów:

 1. głęboka modernizacja energetyczna budynków
 2. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
 3. kompleksowy projekt obejmujący:
  • modernizację energetyczną budynków,
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 4. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie: 82 283 300,00 zł

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W odniesieniu do projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji będzie przeprowadzenieaudytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii orazwynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym:

 • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych12 (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci. Dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia. Istnieje także obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

W ramach działania wspierane będą również projekty polegające na zastosowaniu w przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W ramach działania realizowane będą mogły być również projekty także w kogeneracji w układach spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku tego rodzaju projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

W ramach działania wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda,ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią. W ramach tegorodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa liniiprodukcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego. Projekty oceniane będą również w oparciu o kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności.

W procesie wyboru projektów, obok oceny osiągniętych mierników efektywności energetycznej analizie będą także poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2, ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska).

Dodatkowo w odniesieniu do ww. typów wsparcia ocenie będzie poddawany także charakter demonstracyjny projektów i możliwość wykorzystania wprowadzonych w nich rozwiązań przez innych przedsiębiorców.

W ramach działania przewiduje się, iż wsparcie skierowane będzie także na inwestowanie w rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym. Projekty takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu.

 

 14.02.2018

15 lutego 2018 r. rozpoczyna się  nabór „Kredytu na innowacje technologiczne” zakończenie naboru wniosków 24 maja 2018 r.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:

  • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro
  • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro

 

Dla kogo

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wydatki kwalifikowane -w jakiej wysokości

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

 

Tabela intensywności pomocy wg województw

W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50% kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).
Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa). Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Proces aplikowania o premię technologiczną

 • Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 • Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 • BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

 

02.02.2018

PODDZIAŁANIE 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR.

 

W ramach konkursu złożono 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 213 300 535,13 zł, co stanowi ok. 497,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.
Szczegóły dostępne są pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17#wyniki-447

 

31.01.2018

PODDZIAŁANIE 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

 

W konkursie zarejestrowanych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 36 875 326,38 zł, co stanowi 43,45 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
Szczegóły dostępne są pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-116-17#wyniki-449

 

21.12.2017

 PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach RPO WM 2014-2020. 

 

Zgodnie z Podrozdziałem 2.1. ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 29 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (133 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 28 dni, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

 

01.12.2017

PODDZIAŁANIE 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Nabór wniosków od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 stycznia 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Minimalna wartości wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 50 000 000 PLN

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 84 864 000,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2018 r.

 

10.11.2017 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

NABÓR do 29 grudnia 2017

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach".  

 

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem instalacji OZE produkujących energię na potrzeby własne. Ponadto dofinansowanie może dotyczyć głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.
Warunkiem realizacji projektów z dofinansowaniem z działania 3.2 jest wykonanie audytu energetycznego.
Samorząd województwa świętokrzyskiego zastrzega, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc., natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc. nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.  

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.   

 

Maksymalne dofinansowanie w przypadku części inwestycji zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może sięgnąć:

do 70 proc. kosztów kwalifikowanych - średnie przedsiębiorstwa

do 80 proc. mikro- i małe przedsiębiorstwa

 

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej, maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 55 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw lub 65 proc. dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 
1,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

 

08.11.2017 

UNIJNE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROJEKT „MAŁOPOLSKA POŻYCZKA”

Instrumenty zwrotne w nowej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Start’up, mikro, mała lub średnia firma czyli przedsiębiorca:

 

 • zatrudniający do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln €oraz bilans roczny do 43 mln €,
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego,
 • rozpoczynający działalność tzw. start –up,
 • nieposiadający historii kredytowej,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • niepodlegający wykluczeniom,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystane wsparcie.

KWOTA POŻYCZKI

 • Udzielamy pożyczek od 10.000 zł do 1.000.000 zł.
 • Możliwość sfinansowania do 100% nadkładów na przedsięwzięcie.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

 • Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania od 1,83% dla firm działających w obszarze "inteligentnych specjalizacji" lub na obszarze o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki)
 • Wkład własny nie jest wymagany.
 • Maksymalny okres spłaty: max 84 miesiące (7 lat), od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.
 • Karencja -  max 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 • Jedna firma może ubiegać się o max dwie pożyczki
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

 

POŻYCZKA DLA START-UPÓW

Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej

Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, a w przypadku procesów produkcyjnych –pożądany jest efekt ekologiczny,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

POŻYCZKA DLA MŚP POWYŻEJ 24 MIESIĘCY

Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw,
 • projekty prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • zwiększające skalę działalności,
 • prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • szczególnie promowane będą inwestycje w:
  • nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  • przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sprzedaży produktów i usług w Internecie
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 • spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych,
 • spłatę zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio z innych programów unijnych lub krajowych,
 • refinansowanie inwestycji, które zostały już ukończone lub wdrożone
 • finansowanie działalności „zakazanych”: (m.in. branży tytoniowej, alkoholowej, hazardowej, pornograficznej, związanej z bronią itp.)