Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

01.04.2021

Konkurs "Przemysł 4.0" - 20 mln zł na transformację firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Pilotaż „Przemysłu 4.0" jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej", czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

Wnioski można składać: od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.

Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej" (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie „mapy drogowej", która ma być całościowym planem transformacji firmy. Tylko odpowiednio zaplanowany, z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0, proces zmian może przynieść oczekiwane rezultaty. Zakres minimalny dokumentu został określony w dokumentacji do naboru. Koszty „mapy drogowej", pomimo tego, że będą musiały być przez przedsiębiorcę poniesione przed złożeniem wniosku, będą mogły być zrefundowane do wysokości 100 tys. zł z środków grantu.

"Fundusze unijne oraz środki krajowe przeznaczamy na inwestycje, które odpowiadają na bieżące wyzwania gospodarki. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest dziś dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz uodpornienie się na podobne kryzysy w przyszłości. Konkurs Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw" – stwierdza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Aby skorzystać z dofinansowania firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to: Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

"Automatyzacja i robotyzacja są niekwestionowanymi trendami, które w najbliższych latach będą coraz bardziej dominujące. Z doświadczenia Agencji wynika, że działania związane z wprowadzaniem do firm innowacji, nowych technologii, czy zwiększeniem poziomu cyfryzacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Nasi beneficjenci wykorzystują szanse, które dają im możliwość wprowadzenia zmian w ich firmach w kierunku nowoczesnego rozwoju. Spodziewamy się dużego zainteresowania pilotażem Przemysł 4.0 i mamy nadzieję, że doczeka się on wielu kontynuacji" – dodaje Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski będzie można składać online od 28 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Link do strony: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/przemysl-4-0 

23.02.2021

Szkolenie: jak uzyskać dofinansowanie "Firmowe Innowacje - bądź pomysłowy i skorzystaj"

Termin: 04.03.2021r. od 10:00 do 11:30

Spotkanie jest adresowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski, którzy chcą rozpocząć prace badawcze-rozwojowe w swoim przedsiębiorstwie, wprowadzić nowe rozwiązania, a także pozyskać na nie fundusze z Unii Europejskiej.

Osoby chętne do udziału wypełniają i wysyłają elektroniczny formularz zgłoszeniowy, najpóźniej do 3.03.2021 r. do godz. 14:00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie.

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Link do strony: https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/firmowe-innowacje-badz-pomyslowy-i-skorzystaj 

19.01.2021

LGD Zielony Pierścień Tarnowa zmienia lokalne kryteria oceny operacji!

w związku ze zmianą w zapisach w Lokalnych kryteriach wyboru operacji, w tym operacji grantowych oraz operacji własnych wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów udostępnione zostały aktualne kryteria, które obowiązują od naboru nr 3/2021.

Link do strony zawierającej nowe kryteria: https://www.lgdzpt.pl/wp-content/uploads/2020/12/Lokalne_kryteria_wyboru_operacji_zmiana_termin_realizacji_21_12_20.pdf 

22.12.2020

ZUS - Ogłoszenie wyników Konkurs "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy"

Z ogromną przyjemnością informujemy, że ZUS ogłosił wyniki konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2021r. (Konkurs nr 2020.01).

Link do strony zawierającej listę rankingową: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01 

09.12.2020

Ogoszenie o naborze: 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Termin naboru: 13.01.2021 do 17.02.2020 (do godz. 16:00:00)

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:
• zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
• prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.
Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
• wydatki inwestycyjne:
• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
• zakup nieruchomości
• roboty budowlane
• budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
• eksperymentalne prace rozwojowe
• usługi doradcze

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

WARTOŚĆ PROJEKTU (KOSZTY KWALIFIKOWANE) od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

- na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
- na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 65 000 000,00 zł
2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 435 000 000,00 zł 

Link do strony zawierającej szczegółowe informacje: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-97/ 

16.11.2020

Konsultacje Umowy Partnerstwa i założeń do Krajowego Planu Odbudowy

W ramach cyklu spotkań pod nazwą Fundusze Europejskie dla Polski od 19 listopada do 29 listopada br. odbędzie się łącznie 17 spotkań - spotkanie otwierające połączone z konferencją regionalną dla woj. mazowieckiego, spotkania regionalne dla pozostałych województw oraz konferencja podsumowująca.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
• spotkanie inaugurujące połączone z konferencją regionalną woj. mazowieckiego – 19.11.2020 r. -
• konferencje regionalne dla pozostałych województw:
• 25.11.2020 r. dla woj. łódzkiego
• 26.11.2020 r. dla woj. opolskiego
• 27.11.2020 r. dla woj. lubelskiego
• 2.12.2020 r. dla woj. lubuskiego
• 3.12.2020 r. dla woj. małopolskiego
• 4.12.2020 r., dla woj. śląskiego
• 9.12.2020 r. dla woj. warmińsko-mazurskiego
• 10.12.2020 r. dla woj. podlaskiego
• 11.12.2020 r. dla woj. zachodniopomorskiego
• 16.12.2020 r. dla woj. pomorskiego
• 17.12.2020 r. dla woj. kujawsko-pomorskiego
• 21.12.2020 r. dla woj. podkarpackiego
• 22.12.2020 r. dla. woj. wielkopolskiego
• 28.12.2020 r. dla woj. dolnośląskiego
• 29.12.2020 r. dla woj. świętokrzyskiego
spotkanie podsumowujące – 22.01.2021 r.

Link do strony z formularzami rejestracyjnymi:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-umowy-partnerstwa/o-konsultacjach/ 

13.11.2020

Spotkanie w Tarnowie "Bądź przedsiębiorczy - jak założyć i rozwijać firmę z pomocą Funduszy Europejskich". Spotkanie informacyjne online w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2020.

Uczestnicy spotkania

Spotkanie jest adresowane do osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów z Subregionu Tarnowskiego, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Uwagi

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 18 listopada 2020 r. do godz. 12.00. Po zarejestrowaniu się zostanie do Państwa przesłany link do zalogowania się na spotkanie. Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Linki do stron z formularzami rejestracyjnymi:

Tarnów:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-w-tarnowie-badz-przedsiebiorczy-jak-zalozyc-i-rozwijac-firme-z-pomoca-funduszy-europejskich-spotkanie-informacyjne-online-w-ramach-stp-2020

Nowy Sącz:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-w-nowym-saczu-badz-przedsiebiorczy-jak-zalozyc-i-rozwijac-firme-z-pomoca-funduszy-europejskich-spotkanie-informacyjne-online-w-ramach-stp-2020

Kraków:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/badz-przedsiebiorczy-jak-zalozyc-i-rozwijac-firme-z-pomoca-funduszy-europejskich-spotkanie-informacyjne-online-w-ramach-stp-2020 

28.09.2020

LGD LEADER ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 24 000 PLN – 129 400 PLN

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 70 % kosztów kwalifikowalnych.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 388 225,55 PLN

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.10.2020 r. do 22.10.2020 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

 Termin składania wniosków upływa 22 października 2020 r. o godz. 16:00.

 Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1: Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza.
Cel szczegółowy 1.1: Wzrost zatrudnienia i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, w tym wśród osób z grup defaworyzowanych.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększenie zatrudnienia oraz podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR z zakresu rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych.

 Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym zwiększenie zatrudnienia – 3 operacje.
Liczba szkoleń z zakresu zakładania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności dla osób defaworyzowanych – 2 szkolenia.

 Warunki udzielenia wsparcia:

Każda operacja musi realizować obydwa wskaźniki produktu wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
2. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

25.09.2020

LGD Dunajec-Biała planowane nabory wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:
• rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego.
• podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
• podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego.
• rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:
GMINA WOJNICZ8.10.2020 od 9.00-11.00 (Urząd Miasta i Gminy Wojnicz ul. Rynek 1)
GMINA PLEŚNA8.10.2020 od 13.00-15.00 (Centrum Kultury w Pleśnej, Pleśna 240)
GMINA ZAKLICZYN9.10.2020 od 9.00 – 11.00 (Biuro LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, Zakliczyn)
GMINA CIĘŻKOWICE9.10.2020 od 13.00 – 15.00 ( Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach ul. 3-go Maja34)

23.07.2020

ZUS nowy nabór na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - konkurs 2020.01.

ZUS zaprasza do udziału w konkursie, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.

Termin składania wniosków: 27 lipca – 31 sierpnia 2020 r.

W konkursie wybrane zostaną projekty, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Przedmiot dofinansowania
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych: 

• bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
• urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
• oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
• ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
• urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach
• i innych strefach pracy;
• sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
• sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
• środki ochrony indywidualnej.

 Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki: 

• nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
• nie zalega z opłacaniem podatków;
• nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
• nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Szczegóły pod linkiem: https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01 

11.05.2020

Kredyt technologiczny - ZMIANY !!!

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R /3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

Uprzejmie informujemy o zmianie terminu zakończenia aktualnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredytu na innowacje technologiczne PO IR, który zakończy się 31 maja 2020 r. (dotychczasowy planowany termin zakończenia naboru: 24 czerwca 2020 r.) Zmiana ta ma na celu umożliwienie szybszego rozpoczęcia kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie, który będzie uwzględniał zmiany wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej.

Przyśpieszenie siódmego konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne!!

Konkurs będzie ogłoszony 18 maja br.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca 2020. Nowy konkurs będzie uwzględniał zmiany wprowadzone w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, celem ułatwienia dostępu firmom do wsparcia w tym poddziałaniu oraz zniwelowania negatywnego oddziaływania pandemii covid-19 na sytuację rynkową.

Pierwotnie planowany termin 24 września 2020 r. uległ zmianie ze względu na obecną sytuację gospodarczą w Polsce oraz zmiany w zasadach funkcjonowania Kredytu na innowacje technologiczne wprowadzone w Tarczy Antykryzysowej.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej BGK 18 maja 2020 r. i znajdą się w niej m.in. kluczowe zmiany:

• Nowość lub znacząco ulepszenie produktu lub usługi w skali przedsiębiorstwa – innowacja w skali kraju nie będzie już wymagana do uzyskania wsparcia,
• Zniesienie wymogu 25% wkładu własnego w projekt – nawet 100% kosztów kwalifikowalnych będzie mogło być finansowanych kredytem technologicznym,
• Zniesienie limitu 6 mln zł dofinansowania na projekt – przyznane dofinansowanie będzie zgodne z Mapą Pomocy Regionalnej bez dotychczasowego limitu 6 mln zł,
• Rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – możliwe będzie uznanie m.in. kosztu transportu środków trwałych nabywanych w ramach projektu za wydatki kwalifikowalne w projekcie.

Więcej informacji dostępnych będzie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej.

30.04.2020

Bony rekompensacyjne - Małopolska Tarcza Antykryzysowa

1. Sposób organizacji
- Wydzielone poddziałanie w ramach RPO WM,
- Jeden projekt grantowy – pozakonkursowy,
- Podmiot realizujący – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (WSJO).

2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.(MŚP),
- MŚP zatrudniające pracowników na terenie województwa małopolskiego w wymiarze co najmniej 1 etatu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela),
- MŚP, którego obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
- MŚP nie wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Wielkość wsparcia:
- uzależniona od zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy;
- minimalnie 9 tys. zł w przypadku 1 etatu,
- maksymalnie 441 tys. zł w przypadku 49 etatów,
- alokacja: 198 mln zł, z czego zarezerwowano:
* 50% dla firm, których działalność została objęta zakazem funkcjonowania wydanym przez rząd (m.in. branża gastronomiczna, hotelarska, sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, kulturalna, fryzjerska i kosmetyczna) – sprawdzane w oparciu o dominujące PKD;
* 50% dla pozostałych firm.
- MŚP mogą skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz.

4. Przeznaczenie wsparcia:
- pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy – nie muszą być związane z finansowaniem etatów,
- poziom dofinansowania – 100% (EFRR),
- w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy) – oświadczenie na etapie aplikowania.

5. Wnioskowanie o bon:
- złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków (www.tarcza.malopolska.pl – dedykowana domena),
- możliwość pracy w generatorze nad wypełnieniem wniosku – od 4 maja 2020 r.,
- możliwość przesłania wniosku do MCP – od 7 maja 2020 r.,
- maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji (publikacja na 2 dni przed zamknięciem).

6. Ocena wniosków:
- według kolejności rejestracji w generatorze wniosków,
- ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna,
- możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny,
- możliwość podpisania umowy po publikacji programu pomocowego dot. grantów przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

7. Rozliczenie bonu:
- utrzymanie zadeklarowanych miejsc pracy przez 3 miesiące od złożenia wniosku,
- utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków,
- złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu,
- obowiązek poddania się kontroli.

8. Odzyskiwanie:
- w przypadku nieutrzymania działalności firmy w wymaganym okresie – całkowity zwrot otrzymanych środków,
- w przypadku nieutrzymania zadeklarowanych etatów - zwrot środków proporcjonalnie do nieosiągniętych pełnych miesięcy oraz nieutrzymanych pełnych etatów,
- dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej,
- w przypadku braku możliwości odzyskania środków i zachowania należytej staranności przez grantodawcę – rozliczenie kwot w projekcie (analogicznie do dopuszczalnej stratowości przy pośrednikach finansowych – do potwierdzenia przez MFiPR w kontakcie ze służbami KE).

9. Uproszczenia:
- prosty wniosek online bez załączników oraz bez podpisu kwalifikowanego,
- zabezpieczenie umowy w formie oświadczenia do określonej kwoty (100 tys. zł),
- obowiązek utrzymania miejsc pracy liczony już od momentu złożenia wniosku o bon,
- rozliczenie bonu w formie stawek jednostkowych,
- możliwość zawarcia umowy w formie papierowej oraz elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego.

30.04.2020

Pożyczka Płynnościowa

Dla kogo: dla podmiotów będących mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, którzy przed dniem 31 grudnia 2019 roku nie znajdowali się w trudnej sytuacji, a obecnie znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia covid-19 lub są nią zagrożenia;

Zasięg terytorialny: przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział na terenie Małopolski;

Kwota wsparcia: pożyczka płynnościowa do kwoty 500 tys. zł;

Oprocentowanie: nieoprocentowane pożyczki płynnościowe udzielane na podstawie:

1) pomocy de minimis;

2) pomocy udzielanej na podstawie sekcji 3.1 komunikatu Komisji Europejskiej Tymczasowe ramy prawne dotyczące środków pomocy państwa w celu wspierania gospodarki w obecnym okresie wybuchu COVID-19, oraz programów pomocowych realizowanych na podstawie tej sekcji;

3) W uzasadnionych przypadkach pożyczki będą oprocentowane i udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. W takim przypadku jednostkowe pożyczki udzielane ostatecznym odbiorcom objęte będą dotacją na pokrycie całkowitej wartości odsetek od kapitału. Oznacza to, że ostateczny odbiorca spłaca wyłącznie ratę kapitałową pożyczki, a odsetki finansowane są z dotacji.
Okres: pożyczka jest udzielana na okres maksymalnie 7 lat, za wyjątkiem sytuacji określonej w ppkt 3 powyżej, wówczas pożyczka jest udzielana maksymalnie na okres 6 lat;
Karencja: możliwa karencja maksymalnie do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki;

Na co: pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy
i zapewnieniem jej płynności finansowej m. in. pokrycie wydatków bieżących, obrotowych m.in. wynagrodzeń pracowników, zobowiązań publiczno-prawnych, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zatowarowanie, półprodukty, wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.;
Warunki rozliczenia: wydatkowanie środków jednostkowej pożyczki musi zostać należycie udokumentowane. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane, jest w szczególności faktura lub dokument równoważny, w rozumieniu przepisów prawa krajowego. przedstawione w ramach rozliczenia dokumenty powinny w sposób jednoznaczny potwierdzać, że kwota pożyczki została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, na jakie została udzielona;
Terminy: od 30 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
Gdzie aplikować: pośrednicy finansowi wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego – wykaz pośredników będzie dostępny w ciągu najbliższych dni na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego

09.04.2020

Nowy fundusz pożyczkowy Wsparcia Płynności MŚP !!

Już pod koniec kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Będzie ona połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Jest to działanie przygotowywane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych
Okres spłaty pożyczki - do 6 lat.
Pożyczki z dopłatą do odsetek będą udostępniane przedsiębiorcom w całym kraju przez wybranych przez BGK pośredników finansowych, np. fundusze pożyczkowe.

Termin naboru: pod koniec kwietnia i będą udzielane do końca 2020 r.

Alokacja: Na fundusz przeznaczona jest kwota 400 mln zł ze środków POIR.

Przeznaczenie pożyczki:

pokrycie bieżących potrzeb finansowych, takich jak: np. wypłata wynagrodzeń pracowników, spłata zobowiązań krótkoterminowych (faktur od dostawców produktów czy usług zewnętrznych itp.),
• opcjonalnie na wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze cechy pożyczki płynnościowej:

• Żadnych dodatkowych kosztów - gdy przedsiębiorca podpisze umowę na pożyczkę, jednocześnie otrzyma dotację na spłatę oprocentowania. Będzie to automatyczne - przedsiębiorca nie będzie musiał składać żadnych dodatkowych wniosków.
• Brak ściśle określonego katalogu wydatków - przedsiębiorca zdecyduje na jakie potrzeby związane z utrzymaniem firmy przeznaczy środki pożyczki; pożyczką będą mogły być sfinansowane wydatki poniesione już 1 lutego 2020 r. - ważne żeby nie były opłacone.
• Półroczna karencja w spłacie - przedsiębiorca będzie mógł zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania.
• Wakacje kredytowe - raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych.
• Pożyczka do 15 mln zł - to maksymalna kwota pożyczki dla jednego przedsiębiorcy. Co ważne, jedna firma będzie mogła wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, ale pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł.
• Proste zabezpieczenie pożyczki - w przypadku jednostkowej pożyczki w wysokości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem będzie wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco.
• Brak wymogu wkładu własnego
• Okres spłaty do 6 lat
• Pożyczka skierowana do wszystkich branż

24.03.2020

Kredyt technologiczny - ZMIANY !!!

UWAGA !!! ZMIANA TERMINU: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R /3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

20 marca 2020 r. nastąpiła zmiana terminu zakończenia naboru z 23 kwietnia na 24 czerwca
UŁATWIENIA:
Wyższa premia technologiczna, możliwość pokrycia wkładu własnego i więcej wydatków podlegających refundacji – takie zmiany w tzw. kredycie technologicznym przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ułatwienia mają być częścią rządowego pakietu antykryzysowego.
Szczegóły pod linkiem:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Ulatwienia-w-kredycie-technologicznym-w-zwiazku-z-koronawirusem 

10.03.2020

BONY na innowacje typ C. bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem

Planowany termin naboru: czerwiec 2020

DOFINANSOWANIE: Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.
W przypadku pomocy de minimis: 85%
W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:
• mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
• średnie przedsiębiorstwa – 45%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych dotyczących komponentu wdrożeniowego projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
Alokacja: 29 706 623,98 zł

Wsparcie dotyczy przedsięwzięć zapewniających realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Komponent badawczo-rozwojowy obejmuje realizację usługi B+R albo usługi B+R i proinnowacyjnej (w tym przygotowanie do wdrożenia).
Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych.
Komponent wdrożeniowy obejmuje wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/ rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R.
Celem tego komponentu powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. Powyższe nie wyklucza możliwości wdrożenia wyników komponentu B+R projektu także w dodatkowej formie np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem komponentu B+R.
Komponent wdrożeniowy stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Rozpoczęcie realizacji komponentu wdrożeniowego nie musi być uzależnione od zakończenia realizacji usługi B+R kwalifikowanej w ramach komponentu B+R projektu, niemniej jednak wypłata dofinansowania związana z poniesieniem wydatków kwalifikowanych w ramach komponentu wdrożeniowego jest możliwa dopiero po potwierdzeniu realizacji z sukcesem, usługi B+R. Wydatki poniesione w związku z rozpoczęciem komponentu wdrożeniowego przed zakończeniem realizacji przewidzianej w projekcie usługi B+R ponoszone są na własne ryzyko beneficjenta. W przypadku gdy usługa B+R zaplanowana w ramach danego projektu nie zostanie zakończona sukcesem, wydatki poniesione w związku z komponentem wdrożeniowym będą uznane za niekwalifikowane i w związku z tym dofinansowanie na te koszty nie będzie wypłacone. Jednocześnie wypłata dofinansowania na realizację komponentu wdrożeniowego może nastąpić przed zakończeniem realizacji usług proinnowacyjnych, jeżeli usługi takie zostały przewidziane w ramach komponentu B+R.
W ramach komponentu B+R projektu kwalifikowany jest następujący katalog usług:
a) w zakresie usług badawczo-rozwojowych:
typ 1. usługi w zakresie prac B+R polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) lub procesu,
typ 2. usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonaniu projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania;
b) w zakresie usług proinnowacyjnych (element fakultatywny, kwalifikowany wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występuje łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi typu 1-2):
typ 3: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;
typ 4: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
typ 5: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:
- wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,
- przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia lub do zgłoszenia:
• pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);
• pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.
Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 5, dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.
Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia wyłączone są również usługi dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
W ramach bonów na innowacje (typ projektu C) nie będą kwalifikowane usługi dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasadę, zgodnie z którą czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.
Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:
tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,
tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem prac rozwojowych.
Zasady realizacji bonów na innowacje – typ projektu C:
a) wnioskodawca (podmiot z sektora MŚP) samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług,
b) podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczo-rozwojowych – typu 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5:
- jednostki naukowe:
• posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub
• posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
• Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz lub
• instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
- przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczorozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
- niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej),
- centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
c) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5:
- instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki);
d) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu 5:
- kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych;
e) usługi wspierane w ramach poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług;
f) przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. komponent B+R oraz założenia dotyczące dalszego wdrożenia.

27.02.2020

Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa - rozwijanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 9 marca br. - 23 marca br. do godziny 12.00
Kwota dofinansowania: maksymalnie 300 tysięcy zł
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 702 436,00 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia – Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 9 marca do dnia 20 marca 2020 r. – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 23 marca 2020 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu: 23 marca 2020 r . (poniedziałek) o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.
Cel szczegółowy 1.2 Wzrost liczby miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach.
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczej – Dotacje inwestycyjne dla działających przedsiębiorstw związane z utworzeniem nowych miejsc pracy
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3 sztuki, w tym:
Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje- 1 sztuka,
Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu- 1 sztuka. 

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 14 punktów z 28 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Szczegóły naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze pod adresem: http://www.lgdzpt.pl/2020/02/24/ogloszenie-o-naborze-7-2020/ 

26.02.2020

Dofinansowanie: Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet PARP

Termin naboru: 07 stycznia 2020 - 31 marca 2020

Kwota dofinansowania: maksymalnie 200 tysięcy euro
Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 12 tysięcy euro.

Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym z trzech obszarów: technologie przyjazne środowisku, innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich lub technologie poprawiające jakość życia Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać do wzrostu wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorczy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej.
Kto może otrzymać wsparcie?
Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których:
- kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
- kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego
Na co możesz przeznaczyć wsparcie?
Usługi doradcze pomocne w opracowaniu i wdrożeniu innowacji; usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii, albo nowego projektu wzorniczego.
Mentoring wspierający innowacyjny rozwój firmy.
Inwestycje m.in. w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomagające wdrożyć w przedsiębiorstwie innowacje o charakterze technologicznym, w tym dodatkowe koszty związane z ochroną środowiska.
Partnerstwo
Partnerstwo z podmiotami z Norwegii –jest bardzo ważnym elementem Programu. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu. Jedną ze szczególnych form partnerstwa w programie Technologie dla kobiet może być zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów - 15 000 000 euro

Dofinansowanie przedsiębiorczyni ubiegającej się o wsparcie wyniesie:
- dla usług: do 85% wartości projektu,
- dla inwestycji: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa - premia +20%, średnie przedsiębiorstwa - premia +10%),
- dla mentoringu: do 100% kosztów kwalifikowalnych – brak wymogu wniesienia wkładu własnego,
- dla wydatków na ochronę środowiska: do 80% wydatków kwalifikowanych, zgodnie z typami pomocy i wielkością oraz lokalizacją przedsiębiorstwa.

Szczegóły naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze pod adresem:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-dla-kobiet 

17.02.2020

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności – LGD Zielony Pierścień Tarnowa

 Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa, ogłasza konkurs w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.

Miejsce realizacji operacji na terenie gmin: Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno

Termin naboru: 19 lutego br. - 3 marca br. do godziny 14.30.

 Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Kwota alokacji: 600 000,00 zł (12 nowych firm)

Szczegóły naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze pod adresem:  http://www.lgdzpt.pl/2020/02/05/ogloszenie-o-naborze-nr-6-2020/ 

28.01.2020

HARMONOGRAMY NA ROK 2020!

Informujemy, iż zostały już opublikowane harmonogramy naborów wniosków na rok 2020!

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok:
https://www.rpo.malopolska.pl/download/2019-11-26_zal_3_2153_19(2).pdf 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2020 rok:
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2019/harmonogram/Harmonogram_na_2020_rok.pdf 

 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POiR:

https://www.poir.gov.pl/media/82198/harmonogram_naboru_wnioskow_POIR_2020_251119.pdf  

30.09.2019

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE - NABORY 2019!

Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór od 30.09.2019 do 31.10.2019 do godziny 15:00 wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)  

Dla kogo?

 - Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

 - Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

 siedziba lub oddział firmy musi znajdować się na terenie województwa lubelskiego!

 Minimalna kwota wsparcia: 10.000,00 PLN

 Maksymalna kwota wsparcia:

 - MŚP 500.000,00 PLN

 - dla przedsiębiorstw spoza MŚP 1.000.000,00 PL

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach na poprawę efektywności energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:

a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,

b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków,

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych, z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania tych budynków i ich właściwościach. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

W przypadku tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedsiębiorstwa obligatoryjnym elementem projektu jest założenie licznika ciepła, chłodu, ciepłej wody użytkowej. Stanowi to koszt kwalifikowany, a także termostatów i zaworów podpionowych, które również stanowią koszt kwalifikowany, jeżeli ich zastosowanie wynika z audytu energetycznego. 

2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa

3. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Link do strony:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-poprawa-efektywnosci-energetycznej-przedsiebiorstw-2/

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Nabór: działanie zostanie ogłoszone w grudniu 2019!
Cel tego działania to stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.
Działanie skierowane jest do m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń.
Maksymalna kwota wsparcia:
- MŚP 2.500.000,00 PLN
- dla przedsiębiorstw spoza MŚP 3.000.000,00 PLN

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne , niewymagająca przesyłania jej na duże odległości.
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

27.09.2019

Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródel wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

VI nabór - dedykowany dla województwa śląskiego, Infrastruktura i Środowisko 

Nabór od 19.09.2019 do 15.11.2019

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy - wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna - kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.
Budżet w ramach Konkursu wynosi 50 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności, w tym:
- dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej: 17,5 mln zł
- dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych): 32,5 mln zł

Dokumentacja i szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem: 

http://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-5/ 

 25.09.2019

Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Nabór planowany: od 31.10.2019 do 07.01.2020

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: maj 2020 r.

O dofinansowanie w ramach konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

W ramach konkursu przewidziano dwa typy projektów:
1) typ projektu A: opracowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.
W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca może realizować działania polegające na opracowaniu strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa i wdrażaniu wynikających z niej działań, mających na celu umiędzynarodowienie działalności.
W ramach typu A, mogą być realizowane wyłącznie projekty w ramach pomocy de minimis, a Wnioskodawca ma możliwość poniesienia kosztów przygotowawczych tj. kosztów doradztwa w zakresie opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Komponent związany z przygotowaniem strategii/ planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa nie może stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. PLN. Koszt doradztwa w zakresie opracowania strategii/planu działalności międzynarodowej jest kwalifikowany wyłącznie w projektach typu A.
2) typ projektu B: wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
W ramach tego typu projektu, Wnioskodawca posiadający plan/strategię działalności międzynarodowej, może wdrażać wynikające z niej działania, mające na celu umiędzynarodowienie swojej działalności.
W ramach typu B, projekty mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy na udział w targach i/lub pomocy de minimis.
Projekt realizowany zarówno w typie A jak i B, powinien dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
• 50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy
50% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 000,00 PLN.

Dokumentacja i szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem:

https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-3-2--aktywnosc-miedzynarodowa-malopolskich-msp---rpmp-03-03-02-ip-01-12-037-19

23.09.2019

Szósty konkurs: Kredyt na innowacje technologiczne !!

Nabór planowany: od 15.10.2019 do 27.02.2020

konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);

2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw w woj. małopolskim wynosi:

mikro i małe - 55%
średnie - 45%

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrażanie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wydatki kwalifikowane:
1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.
2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.
6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.
Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej.
Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6 powyżej , nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

Szczegóły naboru: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

11.09.2019

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Nabór planowany: od 01.10.2019 do 31.10.2019

Celem konkursu Badania na Rynek Dostępność plus jest wzmocnienie konkurencyjnościi innowacyjności firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych

które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
• wydatki inwestycyjne:
- zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
- zakup nieruchomości
- roboty budowlane
- budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal

• nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne

• eksperymentalne prace rozwojowe

• usługi doradcze 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

Mikro, małe lub średnie firmy (sprawdź definicję), które:
• zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
• przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),
• prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi. 

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR

Wysokość dofinansowania zalezy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu:

MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA 55%

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 45%

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:
- na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,
- na usługi doradcze: 500 000 zł. 

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły naboru dostępne pod linkiem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/badania-na-rynek-konkurs-ogolny-2

29.07.2019

Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw"

26 sierpnia 2019r. ogłoszony zostanie nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw".

Wnioski w konkursie będzie można składać od 26 września do 14 października 2019 r. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju będzie miał do rozdysponowania wśród przedsiębiorców tym razem 350 mln zł. Jest to siódmy, a drugi w tym roku nabór skierowany do przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć lub rozwijać centra badawczo-rozwojowe. 

W poprzednim naborze udzielono wsparcie 41 podmiotom na kwotę 278 mln zł. 

Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" PO IR zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Działanie to ma na celu zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R, czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Działanie zapewni przedsiębiorcom wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek. Dzięki temu liczba innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań wprowadzanych na rynek zwiększy się.

10.07.2019

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

Termin składania wniosków 15 lipca – 16 sierpnia 2019 r.

Celem Konkursu ogłaszanego w ramach Programu dofinasowania jest wybór Projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

* bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;

* urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem  elektromagnetycznym;

* oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;

* ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

* urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;

* sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;

* sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego;

* sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;

* środki ochrony indywidualnej.

Do konkursu może przystąpić Wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

* nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;

* nie zalega z opłacaniem podatków;

* nie znajduję się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;

* nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez  ZUS całości ostatniego dofinansowania;

* nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany

Dokumentacja i szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy

24.06.2019

VI konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne PO IR jeszcze w tym roku

Przedsiębiorcy sektora MŚP będą mieli możliwość ponownego ubiegania się o wsparcie wdrożenia innowacyjnych technologii już w IV kwartale bieżącego roku.

W związku z aktualizacją Harmonogramu naborów wniosków w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na 2019 rok informujemy, że planowane jest przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR.

Dokumentacja konkursowa zostanie opublikowana na stronie www.bgk.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 12 września 2019 r., natomiast nabór wniosków rozpocznie się 15 października 2019 r. a zakończy 27 lutego 2020 r. 

Szósty konkurs, podobnie jak poprzednie, zostanie podzielony na rundy – terminy poszczególnych rund zostaną opublikowane 12 września 2019 r., wraz z pozostałą dokumentacją konkursową.

Alokacja przeznaczona na innowacyjne projekty wdrażane przez przedsiębiorstwa MŚP wynosi 350 mln zł.  

18.06.2019

Bony na innowacje - wydłużenie naboru

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na złożenie swoich innowacyjnych projektów aż do 30 września 2019 roku!

Do dyspozycji przedsiębiorców, na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, które posłużą do przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług przeznaczono ponad 16,4 mln zł.

Beneficjenci mogą ubiegać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000,00 zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000,00 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Województwa Małopolskiego mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości aż 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Usługi w bonach

W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowew zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie, jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe.

Usługi wspierane w ramach Bonów na innowacje mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

16.05.2019

Wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 4.2 "Eko-przedsiębiorstwa"

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 maja 2019 r., Uchwałą nr 829/19 dokonał wyboru do dofinansowania 81 projektów ocenionych pozytywnie, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 71 233 117,28 zł.Kwota alokacji nie pozwala na wybranie do dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej, w związku z czym utworzono listę rezerwową. Na liście rezerwowej znajduje się 119 projektów w tym m.in. 12 projektów, które zostały ocenione pozytywnie w ramach kryteriów zerojedynkowych i otrzymały taką samą liczbę punktów. Zgodnie z § 33 ust. 3 Regulaminu konkursu projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. Ponieważ alokacja nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów, które otrzymały 35 punktów, projekty te zostały umieszczone na liście rezerwowej. Lista podstawowa:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-02-00-IP-01-12-020-18/Wybrane/lista_podstawowa_projektow_wybranych_do_dofinansowania.pdf

 Lista rezerwowa:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-02-00-IP-01-12-020-18/Wybrane/lista_rezerwowa_projektow_wybranych_do_dofinansowania.pdf

 08.03.2019

Ogłoszenie konkursu Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MŚP- wczesna faza rozwoju 

Typ A "Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce."

Nabór od 31.05.2019 do 16.07.2019  

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, dziłający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące oraz prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

a) wdrożeniu wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie ze środków własnych lub opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich;

b) wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo. Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczorozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej);

c) wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/objętego prawami ochronnymi.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 21 260 250,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

· 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw

· 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

· 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw

· 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000 PLN.

01.03.2019 

Nabór od 31.03.2019 do 30.06.2019

Konkurs podzielony jest na rundy. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

* czerwiec 2019r. dla I rundy;

* lipiec 2019r. dla II rundy;

* sierpień 2019r. dla III rundy

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

* Mały bon na innowacje - do 50 000 PLN wydatków kwalifikowalnych

* Duży bon na innowacje - do 200 000 PLN wydatków kwalifikowalnych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1. Usług badawczo-rozwojowych:

a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych:

b) usługi w zakresie wzornictwa.

2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje - wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:

a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 16 449 777,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy 15%.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu:

* dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 000 PLN,

* dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 200 000 PLN

19.02.2019

Ogłoszenie konkursu PARP 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy de minimis.

Termin: od 20 marca 2019 r. do 28 listopada 2019 r. (do godz. 16:00)

Konkurs podzielony jest na rundy.

1. runda I - od 20 marca do 20 maja 2019 roku;

2. runda II - od 21 maja do 21 lipca 2019 roku;

3. runda III - od 22 lipca do 22 września 2019 roku;

4. runda IV - od 23 września do 28 listopada 2019 roku.

W ramach Poddziałania 2.3.2dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. 

Wykonawcą usługi, o której mowa są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1. organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

 posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B na podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn zm.); lub 

1. spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub

2. centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; lub

3. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, z późn. zm.); lub

4. akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155). 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 50 000 000,00 zł

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 4 864 043,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 45 135 957,00 zł

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/bony-na-innowacje-dla-msp-etap-1-uslugowy

05.02.2019

Bony na innowacje - Poddziałanie 1.2.3 

Nabór planowany na marzec 2019

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 85%

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

typ projektu A: 50 000 PLN

typ projektu B: 200 000 PLN

Celem bonów na innowacje jest wzmacnianie współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu, a także zapewnienie podmiotom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, istotnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, usług bądź też zmian procesowych w przedsiębiorstwie.

Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Wsparcie może zostać przeznaczone w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych.

Katalog usług badawczo-rozwojowych kwalifikowanych zarówno w ramach małego jak i dużego bonu na innowacje obejmuje:

a) typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące:

* badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług;

* prac polegających na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;

* opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony;

b) typ 2: usługi w zakresie wzornictwa, dotyczące wykonania projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonania projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

Katalog usług proinnowacyjnych obejmuje:

c) typ 3: usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych, zawierającego ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia;

d) typ 4: usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;

e) typ 5: usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

f) typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, w zakresie dotyczącym:

* wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji,

* przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia/zgłoszenia:

* pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym (w okresie realizacji projektu);

* pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 6, dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem, jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.

Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia wyłączone są również usługi dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Usługi proinnowacyjne (typ 3-6) są kwalifikowane w ramach małego bonu na innowacje. Usługi te mogą być dodatkowo kwalifikowane w ramach dużego bonu, jednak wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu występują łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi (typ 1-2), a każda z usług objętych projektem będzie świadczona przez uprawnionego Wykonawcę i będzie stanowić wydatek kwalifikowany.

W ramach bonów na innowacje mogą być kwalifikowane usługi: przewidujące podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu IX (technology readiness levels – TRL), tj. sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:

* dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,

* dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń

* dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasadę, zgodnie z którą czynności rutynowe związane z oprogramowaniem nie mogą być uznane za prace badawczo-rozwojowe.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

* tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,

* dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych,

* tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,

* użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,

* dostosowywanie produktów do określonych zastosowań, o ile w ramach tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do znaczącego ulepszenia wyjściowego oprogramowania,

* rutynowe usuwanie błędów z systemów i programów (debugging), o ile nie jest wykonywane jeszcze przed zakończeniem eksperymentalnych prac rozwojowych.

Zasady realizacji bonów na innowacje:

a) wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP,

b) wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług,

c) podmioty uprawnione do świadczenia usług badawczorozwojowych – typu 1 i 2 oraz usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5, 6:

1. jednostki naukowe:

* posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą) lub

* posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

2. przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczorozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,

3. niezależne jednostki, stanowiące akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), posiadające siedzibę na terytorium RP,

4. centra transferu technologii w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

5. spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

d) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – typu 3, 4, 5, 6:

instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki);

e) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu 6:

kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych;

f) usługi wspierane w ramach poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane również przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

Limity i ograniczenia w realizacji projektów

W zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

18.01.2019

Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej.

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, w ramach Działania 4.2 Eko – przedsiębiorstwa w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 359 wniosków, z czego 237 spełniło kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, a 116 nie spełniło kryteriów oceny formalnej i uzyskało negatywny wynik oceny, 5 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nieusunięcia braków w zakresie warunków formalnych, 1 wniosek został wycofany na etapie oceny formalnej.

Poniżej link do listy wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-04-02-00-ip-01-12-020-18/wyniki-oceny-formalnej/Komunikat_18_01_2019_4_2.pdf

03.12.2018

HARMONOGRAMY NA ROK 2019

Informujemy, iż zostały już opublikowane harmonogramy naborów wniosków na rok 2019 !

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2019 rok:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/Harmonogram-naborow/Harmonogram-naborow-na-rok-2019-30112018.pdf

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok:

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/pliki/Harmonogram_na_2019_rok.pdf

13.11.2018

Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu B. Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem

Termin naboru: od 30.11.2018 do 19.02.2019

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 50 000 000 PLN.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 210 759 895,64 PLN.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na rundy. Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru.

Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

· maj 2019 r. dla I rundy;

· lipiec 2019 r. dla II rundy.

Kto może składać wnioski?

· mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa,

· konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

· konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

a) jednostek naukowych,
b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
c) organizacji pozarządowych,
d) instytucji otoczenia biznesu reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj.

(a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz (b) fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1) nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2) przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3) tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4) walidacja danego rozwiązania,

5) wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi nie więcej niż:

I. pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (dot. fazy B+R):

- w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%,

- w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 35%,

a) pozostali beneficjenci – 25%,

- w przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,

c) pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

II. pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dot. fazy B+R): 50% - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

III. pomoc de minimis (dot. fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

IV. regionalna pomoc inwestycyjna (dot. fazy wdrożeniowej): Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 45%,

c) pozostali beneficjenci – 35%.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

W przypadku pomocy badawczo-rozwojowej w ramach fazy B+R minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

· w przypadku badań przemysłowych – 20%

· w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%

· w przypadku studium wykonalności – 30%.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach fazy wdrożeniowej minimalny wkład własny ustalany jest zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak wynosi nie mniej niż:

· mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

· średnie przedsiębiorstwa – 55%,

· pozostali beneficjenci – 65%.

 

19.10.2018

Wyniki Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

W dniu 16 października 2018 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów dla trzech subregionów: Podhalańskiego, Sądeckiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

 

W wyniku oceny merytorycznej łącznie pozytywny wynika uzyskały 54 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 134 806 309,30 zł.

 

18 października 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 1957/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 1807/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 dla Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dokonał wyboru do dofinansowania 6 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 17 232 850,77 zł dla dwóch subregionów:

- Sądecki: 5 projektów na łączną kwotę dofinansowania 11 833 134,04 zł, (w tym dla trzech przedsiębiorców na łączną kwotę dofinansowania 7 452 830,23 zł, co stanowi 64,49% alokacji ze środków EFRR w tym subregionie). Kolejny projekt, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w subregionie nie może zostać objęty pełnym dofinansowaniem, dlatego zostaje umieszczony na liście rezerwowej projektów,

- Podhalański: 1 projekt przedsiębiorcy na łączną kwotę dofinansowania 5 399 716,73 zł, co stanowi 75,70% alokacji ze środków EFRR w tym subregionie. Kolejny projekt, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w subregionie nie może zostać objęty pełnym dofinansowaniem, dlatego zostaje umieszczony na liście rezerwowej projektów.

Wszystkie projekty złożone w ramach Subregionu Krakowski Obszar Metropolitarny zostały umieszczone na Liście rezerwowej zgodnie z zapisami § 22 ust. 4 Regulaminu konkursu. Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17 wybrano do dofinansowania 14 projektów na kwotę 37 429 988,23 zł.

Lista podstawowa:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17/wybor-projektow-do-dofinansowania/Lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-6-3-1-18102018.pdf

Lista rezerwowa:

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17/wybor-projektow-do-dofinansowania/Lista-rezerwowa-6-3-1-18102018.pdf

 

13.09.2018

Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z "Kredytu na innowacje technologiczne" !!

 Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi, mogą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Nowy nabór wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” Bank Gospodarstwa Krajowego rozpocznie już 8 października. W sumie do rozdysponowania jest 350 mln złotych. Nabór potrwa do 26 kwietnia 2019 r.

Szczegóły w tym dokumentacja konkursowa dostępne są po adresem:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/  

 

12.09.2018

Planowany nabór Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP od 30.09.2018 do 06.11.2018 Kto może składać wnioski? Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej. Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu): a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie), b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych, c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług), d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5352332,49 PLN. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50%. Maksymalna kwota dofinansowania środkami EFRR wynosi 200 000 PLN.

 

11.09.2018

Planowany nabór Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich od 24.09.2018 do 31.01.2019

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 5 518 947,99 zł

Kto może składać wnioski?

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,

• instytucje kultury,

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

• partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe),

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych – pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,

• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

• parki narodowe i krajobrazowe,

• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

• inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

• szkoły wyższe,

• przedsiębiorcy,

• administracja rządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. Uzgodniony PR musi się znajdować w  Wykazieprogramów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.

2. Poddziałanie realizowane będzie na obszarach wiejskich, rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin miejsko – wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.

3. Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.:

 1. typ projektu A – przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne , obejmujące:

– placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),

– obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),

–  obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,

–  obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne,

 1. typ projektu B – budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury,
 2. typ projektu C – działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),
 3. typ projektu D – zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe1),
 4. typ projektu E – modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 2,
 5. typ projektu F – modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 3, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i korytarze, windy).

Typy projektów mogą być łączone.

 1. Dodatkowo, wyłącznie jako element projektu w ramach wskazanych powyżej typów projektów możliwa jest:

–  budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,

– budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 93%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Maksymalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 5 000 000,00 euro.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

1) dla projektów typu A, B, C, D – 250 000,00 zł.

2) dla projektów typu E, F – 100 000,00 zł

 

05.09.2018

Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR

W wyniku oceny finansowej wynik pozytywny uzyskało 56 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania wynoszącą 135 618 474,65 zł. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17/wyniki-oceny-finansowej/wyniki-finansowej-6-3-1-05092018.pdf

 

31.08.2018

Działanie 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa 

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działanie 4.2 Eko - przedsiębiorstwa.

W okresie trwania naboru (tj. od 31 maja 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 zarejestrowanych zostało 358 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 306 780 545,24 zł, co stanowi 383,78% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.

Poniżej lista złożonych wniosków.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/dzialanie-4-2--eko---przedsiebiorstwa---rpmp-04-02-00-ip-01-12-020-18/informacje-nt--zlozonych-wnioskow/Komunikat_zakonczenie_naboru_4_2.pdf

 

01.08.2018

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP- wyniki oceny formalnej

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny formalnej w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, w ramach Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 86 wniosków, z czego 79 spełniło kryteria oceny formalnej i zostało ocenione pozytywnie, natomiast 7 nie spełniło kryteriów oceny formalnej

i uzyskało negatywny wynik oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej.

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4--dotacje-dla-msp---rpmp-03-04-04-ip-01-12-015-18/wyniki-oceny-formalnej/Formalna_3_4_4_typA.pdf

 

11.07.2018

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MŚP wczesna faza rozwoju - wyniki oceny formalnej

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18, w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – Wczesna faza rozwoju w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożono 6 wniosków, z czego 3 spełniły kryteria oceny formalnej i zostały ocenione pozytywnie, a 3 nie spełniły kryteriów oceny formalnej i uzyskały negatywny wynik oceny.

Informacja o negatywnym wyniku oceny wraz z uzasadnieniem zostanie przekazana Wnioskodawcom w indywidualnej korespondencji, za pośrednictwem systemu e-RPO.

Poniżej lista złożonych wniosków które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały przekazane do etapu oceny merytorycznej. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-3--dotacje-dla-msp---wczesna-faza-rozwoju---rpmp-03-04-03-ip-01-12-014-18/wyniki-oceny-formalnej/Komunikat_2018-07-10_3_4_3.pdf

 

 01.06.2018

Zakończone nabory wniosków

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

24 maja 2018 r. o godz. 16.00 Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR, który rozpoczął się 15 lutego 2018 r. Zainteresowanie wsparciem w postaci częściowej spłaty kredytu technologicznego ponownie przerosło dostępną pulę środków – wnioskowana kwota dofinansowania wynosi ok. 740 mln zł wobec alokacji na konkurs na poziomie 550 mln zł. W ramach trzech rund konkursu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło łącznie 257 wniosków o dofinansowanie dla projektów o łącznej wartości 1,5 mld zł.

 

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18,
Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – Wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce. 

W okresie trwania naboru (tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.03-IP.01-12-014/18 zarejestrowanych zostało 6 wniosków o dofinansowanie projektów. 

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 16 551 971,46 zł, co stanowi 72,22% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-3--dotacje-dla-msp---wczesna-faza-rozwoju---rpmp-03-04-03-ip-01-12-014-18#wyniki-516

 

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP

Informacja o liczbie wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce.

W okresie trwania naboru (tj. od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.) w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18 zarejestrowanych zostało 86 wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 200 749 944,20 zł, co stanowi 315,20% alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu. 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4--dotacje-dla-msp---rpmp-03-04-04-ip-01-12-015-18#wyniki-515

 

Poddziałanie 6.3.2. Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

W ramach konkursu złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 40 522 226,20 zł., co stanowi ok. 368% dostępnej w ramach konkursu alokacji. 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-2--wsparcie-miejscowosci-uzdrowiskowych---rpmp-06-03-02-iz-00-12-011-18#wyniki-518

 

12.04.2018

 

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

a. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);

b. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);

c. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 550 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w następującym podziale na rundy:

1. Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 55 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

a. 10 000 000 zł (runda 1);

b. 20 000 000 zł (runda 2);

c. 25 000 000 zł (runda 3);

2. Dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 000 000,00 zł(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

a. 90 000 000 zł (runda 1);

b. 180 000 000 zł (runda 2);

c. 225 000 000 zł (runda 3).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

09.04.2018

 

Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Nabór od 30.04.2018 do 02.10.2018

Konkurs podzielony jest na rundy.

Z uwagi na charakter oceny i okres trwania naboru przewiduje się dokonywanie rozstrzygnięć konkursu po zakończeniu oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach poszczególnych rund naboru. Planowany termin rozstrzygnięcia poszczególnych rund naboru to:

 • lipiec 2018 r. dla I rundy;
 • sierpień 2018 r. dla II rundy;
 • wrzesień 2018 r. dla III rundy;
 • październik 2018 r. dla IV rundy;
 • listopad 2018 r. dla V rundy.

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WM można realizować następujący typ projektu:

 • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
 • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1. Usług badawczo-rozwojowych: 
 a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
 b) usługi w zakresie wzornictwa.

2. Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących: 

a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 15 976 278,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 • 90% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);
 • 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy

 • 10% w przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek po raz pierwszy i wcześniej nie uzyskał wsparcia w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM (nie zostały złożone inne wnioski, w których ubiega się o dofinansowanie lub na które otrzymał dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM);
 • 20% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM;
 • 30% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny w ramach poddziałania 1.2.3 RPO WM.

Maksymalna dopuszczalna kwota wydatków kwalifikowanych projektu

 • dla małego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN, 
 • dla dużego bonu na innowację maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.
 •  

 

06.04.2018

 

Poddziałanie 3.4.3. Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju

Nabór od 30.04.2018 do 29.05.2018

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 22 918 500,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 10 000 000 PLN

 

04.04.2018

 

Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP 

 

Nabór od 30.04.2018 do 29.05.2018

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: październik 2018 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego znajduje potwierdzenie w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku nie prowadzi działalności na terenie województwa małopolskiego, warunkiem uzyskania wsparcia w ramach niniejszego konkursu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia, że warunek, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcjum naukowo-przemysłowego (konsorcja składające się wyłącznie z podmiotów wpisujących się w niniejszy katalog) lub niezależną jednostkę, stanowiącą akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej).

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 63 688 953,04 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 45% dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy na poziomie projektu wynosi 45% dla mikro i małych przedsiębiorstwa oraz 55% dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wynosi 25 000 000 PLN

 

26.03.2018

 

4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Zmiana SZOOP z dnia 16.03.2018

Planowany termin naboru – maj 2018

Typ projektu A i B:

minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 000 PLN

maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 10 000 000 PLN

Celem działania jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany   w   procesach   technologiczno-produkcyjnych,   kompleksowe   modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Identyfikacja zakresu projektu dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej w danym przedsiębiorstwie określana będzie w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny. Natomiast w ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu   projektu   audytu   /   analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Zakres projektu mającego na celu poprawę efektywności energetycznej powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. Audyty powinny być wykonane przez ekspertów wpisanych do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez właściwego Ministra.

W ramach Działania przewiduje się wsparcie:

 1. głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także modernizacje/wymianę lokalnych źródeł ciepła (jako element projektu). Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym (także pod względem efektywności energetycznej) jest jego podłączenie do ww. sieci, z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się wsparcie instalacji OZE związanych z produkcją ciepła, które nie wypierają ciepła systemowego jako głównego źródła ciepła, a jedynie usprawniają jego wykorzystanie i znajdują uzasadnienie potwierdzone w audytach energetycznych. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac.
 2. zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie. W ramach tego rodzaju projektów może byćnp.   zastosowanie   bardziej energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji,   przebudowa/modernizacja   linii   produkcyjnych   na   bardziej   efektywne energetycznie. Ponadto wsparciem może zostać objęte wykorzystanie energii ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach oraz rozwój wysokosprawnej kogeneracji (jako integralna część przedsiębiorstwa).
 3. zastosowania odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu wykorzystania energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie instalacji lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Wsparcie uzyskają inwestycje służące pokryciu zapotrzebowania na ciepło i/lub na energię elektryczną przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż jednostki OZE będą musiały być w pierwszej kolejności w pełni dedykowane potrzebom energetycznym przedsiębiorstwa i do nich dostosowane, a jedynie niewykorzystana część energii elektrycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej. Brak jest możliwości inwestowania w rozwój nowych mocy OZE w przypadku braku wcześniejszego wykorzystywania energii na zaspokojenie obecnych potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa.

Integralną częścią każdego projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Projekty oceniane będą również w oparciu o kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności.

W procesie wyboru projektów, obok oceny osiągniętych mierników efektywności energetycznej analizie będą także poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2,ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska).

W ramach działania przewiduje się, iż wsparcie skierowane będzie także na inwestycje promujące rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym i pilotażowym.

Aby osiągnąć prawidłowe współczynniki w ramach ww. budynków należy przyjąć właściwe założenia w odniesieniu do: konstrukcji budynku (w tym np. zwarta bryła budynku, bardzo dobra termoizolacja przegród zewnętrznych), południowej orientacji budynku   i   uwzględnienia   problematyki   zacieniania,   właściwie   przyjętych współczynników dla okien i szczelności powietrznej przegród zewnętrznych budynku, efektywnego odzysku ciepła z powietrza, wykorzystania odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wybudowane budynki   pasywne dla potwierdzenia osiągniętych wskaźników powinny uzyskać certyfikaty.

W przypadku budynków o założonych mniej energooszczędnych wskaźnikach Wnioskodawcy będą również zobowiązani do potwierdzenia ich osiągnięcia poprzez dołączenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wykonanego przez ekspertów wpisanych do centralnego   rejestru   charakterystyki   energetycznej budynków prowadzonego przez właściwego Ministra.

Przyjęte zostają następujące standardy dla domów pasywnych i energooszczędnych w odniesieniu do wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) obliczonego na podstawie rozporządzenia:

 • dom pasywny-standard NF15, ze wskaźnikiem EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok)
 • dom energooszczędny-standard NF40 ze wskaźnikiem EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok)

Dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty ukierunkowane na promocję budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Celem projektu nie może być tworzenie nowej siedziby przedsiębiorstwa czy przeznaczenie powstałych obiektów na cele turystyczne.

Wsparte projekty muszą polegać na budowie obiektów:

 • mieszkalnych, jednorodzinnych rozumianych, jako budynek wolno stojący albo stanowiący samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe (np. budynek, zespół budynków),
 • z ewentualnym uwzględnieniem różnego stylu architektury,
 • przeznaczonych na wynajem (czas wynajmowania –maksymalnie do 1 tygodnia) dla potencjalnych zainteresowanych inwestorów celem zapoznania ich z korzyściami inwestowania w tego rodzaju budownictwo.

Demonstracyjny i pilotażowy charakter obiektów powinien zostać zapewniony poprzez:

 • wykazanie przydatności demonstrowanych rozwiązań czy technologii, zachęcenie innych zainteresowanych podmiotów do zastosowania w praktyce ww. rozwiązań,
 • rozpowszechnianie działań, metodyk lub podejść, które są nowe lub nieznane w określonym kontekście projektu, takim jak kontekst geograficzny, ekologiczny, społeczno-ekonomiczny, a które mogłyby być zastosowane w innym miejscu w podobnych okolicznościach,
 • szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu,
 • wdrożenie lub testowanie nowej technologii, urządzenia, materiałów, metody, które wcześniej nie były stosowane ani badane w praktyce, zapewniające potencjalne korzyści dla środowiska lub klimatu w porównaniu z istniejącymi najlepszymi praktykami, i które mogą zostać następnie zastosowane w podobnych sytuacjach na szerszą skalę.

Ocenie podlegać będzie zastosowanie w projekcie odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych systemów zarządzania energią.

Formalne warunki specyficzne dla Działania 4.2:

1.Ocena efektywności energetycznej obiektów i stosowanych technologii w przedsiębiorstwie w oparciu o audyt:

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii w przedsiębiorstwie w odniesieniu do danego obiektu lub zespołu obiektów, jak również stosowanych technologii, urządzeń. Audyty powinny określić i skwantyfikować możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Wyniki audytu energetycznego i wybranego wariantu rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu.

W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu audytu / analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Wnioskodawca zobowiąże się do przeprowadzenia audytu / analizy po zrealizowaniu projektu potwierdzającej zaplanowaną w audycie oszczędność energii.

W ramach warunku weryfikacji podlega czy Wnioskodawca:

 • posiada audyt energetyczny określający zakres inwestycji przed realizacją i załączył go do wniosku o dofinansowanie,
 • zobowiązał się do przeprowadzenia audytu (ex-post) / analizy energetycznej po zrealizowaniu projektu, w której dokonana zostanie analiza efektów zrealizowanego przedsięwzięcia w porównaniu do zaplanowanych w audycie wykonanym przed realizacją inwestycji (ex-ante)

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A i B

2. Poprawa efektywności energetycznej w wyniku realizacji projektu:

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60% (w przeliczeniu na energię końcową), natomiast projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% (w przeliczeniu na energię końcową) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Ocena spełnienia warunku, czyli poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 25% w odniesieniu do projektu, będzie dokonywana na podstawie dokumentacji technicznej (audyt) załączonej do wniosku o dofinansowanie.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A i B.

3.Urządzenia wymagane do zastosowania w projekcie:

Warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu dotyczącego kompleksowej modernizacji energetycznej będzie: zastosowanie liczników ciepła, chłodu, ciepłej wody,   instalacja termostatów, zaworów podpionowych (jeżeli wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego).

Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A i B.

4.Właściwy rodzaj urządzeń energetycznych –warunek zastosowany do projektów, w których planowana jest wymiana lub wprowadzanie nowego źródła ciepła:

 • warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze oparte o odnawialne źródła energii lub kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe,
 • czy zastosowany zostanie właściwy rodzaj urządzeń charakteryzujących się normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2015/2193/WE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Warunek dotyczy kotłów biomasowych o mocy od 1 MW do 50 MW.

w odniesieniu do inwestycji w hydroelektrownie wymagane będzie spełnienie następujących warunków:

- realizacja inwestycji wyłącznie w oparciu o istniejące już budowle piętrzące lub wyposażone w hydroelektrownie, przy zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej,

- zastosowanie warunków dotyczących zgodności projektów z Ramową DyrektywąWodną i właściwymi dokumentami na poziomie krajowym.

 • w odniesieniu do inwestycji w wysokosprawną kogenerację wymagane będzie spełnienie następujących warunków:

- redukcja emisji CO2o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji –warunek   dla   projektów obejmujących przebudowę istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację,

- wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% -warunek dla projektów obejmujących budowę nowych instalacji, dla których powinien nastąpić wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

 • w przypadku projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła warunkiem dofinansowania będzie wykazanie redukcji emisji CO2o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji,
 • wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli przedsiębiorstwo jest podłączone do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci

Warunki ma zastosowanie do typu projektu A, B, C

5.czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru -ocena przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do projektów w ramach których zaplanowana będzie wymiana źródła ciepła.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca oświadczy, że na obszarze objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.Ocena w oparciu o deklaracje Wnioskodawcy o zgodności lub braku zgodności projektu z planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru załączonej do wniosku o dofinansowanie.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A, B

6.czy realizacja   projektu   jest   uzasadniona w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych   przez   Ministerstwo   Zdrowia –subkryterium skierowane wyłącznie do podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki szpitalnej.

Warunek ma zastosowanie do typu projektu A, B.

Wszystkie zmiany dostępne pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szczegolowy_opisu_osi_priorytetowych_regionalnego_programu_operacyjnego_wojewodztwa_malopolskiego/2018/03/Wykaz_zmian_do_SzOOP_032018.pdf

 

20.02.2018

DZIAŁANIE 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

PLANOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA DO 85% !!!

Nabór -  maj 2018 

Typy projektów:

 1. głęboka modernizacja energetyczna budynków
 2. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
 3. kompleksowy projekt obejmujący:
  • modernizację energetyczną budynków,
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 4. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie: 82 283 300,00 zł

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W odniesieniu do projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji będzie przeprowadzenieaudytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii orazwynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym:

 • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych12 (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci. Dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia. Istnieje także obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

W ramach działania wspierane będą również projekty polegające na zastosowaniu w przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W ramach działania realizowane będą mogły być również projekty także w kogeneracji w układach spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku tego rodzaju projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

W ramach działania wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda,ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią. W ramach tegorodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa liniiprodukcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego. Projekty oceniane będą również w oparciu o kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności.

W procesie wyboru projektów, obok oceny osiągniętych mierników efektywności energetycznej analizie będą także poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2, ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska).

Dodatkowo w odniesieniu do ww. typów wsparcia ocenie będzie poddawany także charakter demonstracyjny projektów i możliwość wykorzystania wprowadzonych w nich rozwiązań przez innych przedsiębiorców.

W ramach działania przewiduje się, iż wsparcie skierowane będzie także na inwestowanie w rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym. Projekty takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu.

 

 14.02.2018

15 lutego 2018 r. rozpoczyna się  nabór „Kredytu na innowacje technologiczne” zakończenie naboru wniosków 24 maja 2018 r.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:

  • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro
  • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro

 

Dla kogo

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wydatki kwalifikowane -w jakiej wysokości

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

 

Tabela intensywności pomocy wg województw

W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50% kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).
Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa). Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Proces aplikowania o premię technologiczną

 • Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 • Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 • BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

 

02.02.2018

PODDZIAŁANIE 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR.

 

W ramach konkursu złożono 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 213 300 535,13 zł, co stanowi ok. 497,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.
Szczegóły dostępne są pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17#wyniki-447

 

31.01.2018

PODDZIAŁANIE 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

 

W konkursie zarejestrowanych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 36 875 326,38 zł, co stanowi 43,45 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
Szczegóły dostępne są pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-116-17#wyniki-449

 

21.12.2017

 PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach RPO WM 2014-2020. 

 

Zgodnie z Podrozdziałem 2.1. ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 29 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (133 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 28 dni, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

 

01.12.2017

PODDZIAŁANIE 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Nabór wniosków od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 stycznia 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Minimalna wartości wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 50 000 000 PLN

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 84 864 000,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2018 r.

 

10.11.2017 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

NABÓR do 29 grudnia 2017

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach".  

 

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem instalacji OZE produkujących energię na potrzeby własne. Ponadto dofinansowanie może dotyczyć głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.
Warunkiem realizacji projektów z dofinansowaniem z działania 3.2 jest wykonanie audytu energetycznego.
Samorząd województwa świętokrzyskiego zastrzega, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc., natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc. nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.  

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.   

 

Maksymalne dofinansowanie w przypadku części inwestycji zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może sięgnąć:

do 70 proc. kosztów kwalifikowanych - średnie przedsiębiorstwa

do 80 proc. mikro- i małe przedsiębiorstwa

 

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej, maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 55 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw lub 65 proc. dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 
1,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

 

08.11.2017 

UNIJNE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROJEKT „MAŁOPOLSKA POŻYCZKA”

Instrumenty zwrotne w nowej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Start’up, mikro, mała lub średnia firma czyli przedsiębiorca:

 

 • zatrudniający do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln €oraz bilans roczny do 43 mln €,
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego,
 • rozpoczynający działalność tzw. start –up,
 • nieposiadający historii kredytowej,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • niepodlegający wykluczeniom,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystane wsparcie.

KWOTA POŻYCZKI

 • Udzielamy pożyczek od 10.000 zł do 1.000.000 zł.
 • Możliwość sfinansowania do 100% nadkładów na przedsięwzięcie.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

 • Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania od 1,83% dla firm działających w obszarze "inteligentnych specjalizacji" lub na obszarze o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki)
 • Wkład własny nie jest wymagany.
 • Maksymalny okres spłaty: max 84 miesiące (7 lat), od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.
 • Karencja -  max 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 • Jedna firma może ubiegać się o max dwie pożyczki
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

 

POŻYCZKA DLA START-UPÓW

Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej

Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, a w przypadku procesów produkcyjnych –pożądany jest efekt ekologiczny,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

POŻYCZKA DLA MŚP POWYŻEJ 24 MIESIĘCY

Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw,
 • projekty prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • zwiększające skalę działalności,
 • prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • szczególnie promowane będą inwestycje w:
  • nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  • przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sprzedaży produktów i usług w Internecie
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 • spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych,
 • spłatę zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio z innych programów unijnych lub krajowych,
 • refinansowanie inwestycji, które zostały już ukończone lub wdrożone
 • finansowanie działalności „zakazanych”: (m.in. branży tytoniowej, alkoholowej, hazardowej, pornograficznej, związanej z bronią itp.)

 

 

dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:  

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały czas na złożenie swoich innowacyjnych projektów aż do 30 września 2019 roku! 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Nowe lub ulepszone produkty powinny istotnie przyczyniać się do zwiększenia ich dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Innowacja produktowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

konkurs podzielony jest na 3 rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

1.      od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);

2.      od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);

3.      od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3), godz. 16:00.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);

2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw w woj. małopolskim wynosi:

·         mikro i małe - 55%

·         średnie - 45%

 

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

1.       

2.      Wydatki kwalifikowane:

3.      1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.

4.      2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

5.      3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

6.      4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

7.      5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

8.      6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

9.      Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6 powyżej , nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Szczegóły naboru: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

1.       

2.      Wydatki kwalifikowane:

3.      1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;
d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.

4.      2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

5.      3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

6.      4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

7.      5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

8.      6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

9.      Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Środki trwałe, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej.

Łączna wartość wydatków, o których mowa w pkt 1 i 6 powyżej , nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych.

 

Szczegóły naboru: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

 

Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii  wykorzystujących energię wiatru (powyżej 5 MWe), biomasę (powyżej 5 MWth/MWe), biogaz (powyżej 1 MWe), wodę (powyżej 5 MWe), energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth) lub energię geotermalną (powyżej 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

 

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro. 

Budżet w ramach Konkursu wynosi 50 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności, w tym:

- dla projektów związanych wyłącznie z produkcją energii cieplnej: 17,5 mln zł

- dla projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie (w tym w instalacjach hybrydowych): 32,5 mln zł 

 

Dokumentacja i szczegóły konkursu znajdują się pod linkiem:

http://www.pois.gov.pl/nabory/11-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-111-wspieranie-inwestycji-dotyczacych-wytwarzania-energii-z-odnawialnych-zrodel-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnejprzesylowej-5/ 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

pod koniec kwietnia br. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski i uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach.  Będzie ona połączona z dotacją, co oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Jest to działanie, przygotowywane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajoweg

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach:

·         rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego.

·         podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.

·         podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego.

rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego.

Uczestnicy spotkania
Spotkanie jest adresowane do osób fizycznych, przedsiębiorców i innych podmiotów z Subregionu Tarnowskiego, zainteresowanych wsparciem z Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej oraz na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

AKTUALNOŚCI

 

 

07.08.2015

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA PODKARPACIU

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego będą mieli możliwość otrzymania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedstawiamy ją poniżej zachęcając do współpracy z naszą firmą obejmującej napisanie wniosku, pozyskanie dotacji, a także kompleksową koordynację i rozliczenie projektu.

Działanie 1.4 – Wsparcie MŚP / Poddziałanie 1.4.1  - Rozwój MŚP

W ramach tego działania można uzyskać wsparcie obejmujące rozwój/rozbudowę w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. O dotację mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku powyżej 12 miesięcy.

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

a) pomoc de minimis - 70%, 

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,

- średnie przedsiębiorstwo – 60%.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych:

a) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

- mikro i małe przedsiębiorstwo – 30%,

- średnie przedsiębiorstwo –40%,

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

- minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,

- maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN