Get Adobe Flash player

AKTUALNOŚCI

20.02.2018

DZIAŁANIE 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

PLANOWANY POZIOM DOFINANSOWANIA DO 85% !!!

Nabór -  maj 2018 

Typy projektów:

 1. głęboka modernizacja energetyczna budynków
 2. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
 3. kompleksowy projekt obejmujący:
  • modernizację energetyczną budynków,
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 4. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie: 82 283 300,00 zł

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W odniesieniu do projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji będzie przeprowadzenieaudytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii orazwynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym:

 • ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
 • przebudowa systemów grzewczych12 (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących
 • zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
 • instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci. Dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem termomodernizacji został uprzednio wyposażony w ww. urządzenia. Istnieje także obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

W ramach działania wspierane będą również projekty polegające na zastosowaniu w przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W ramach działania realizowane będą mogły być również projekty także w kogeneracji w układach spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji. W przypadku tego rodzaju projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

W ramach działania wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda,ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią. W ramach tegorodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa liniiprodukcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego. Projekty oceniane będą również w oparciu o kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności.

W procesie wyboru projektów, obok oceny osiągniętych mierników efektywności energetycznej analizie będą także poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2, ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska).

Dodatkowo w odniesieniu do ww. typów wsparcia ocenie będzie poddawany także charakter demonstracyjny projektów i możliwość wykorzystania wprowadzonych w nich rozwiązań przez innych przedsiębiorców.

W ramach działania przewiduje się, iż wsparcie skierowane będzie także na inwestowanie w rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym. Projekty takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu.

 

 14.02.2018

15 lutego 2018 r. rozpoczyna się  nabór „Kredytu na innowacje technologiczne” zakończenie naboru wniosków 24 maja 2018 r.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:

  • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro
  • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro

 

Dla kogo

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii. Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Wydatki kwalifikowane -w jakiej wysokości

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

 

Tabela intensywności pomocy wg województw

W przypadku wydatków ponoszonych na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, intensywność pomocy każdorazowo nie przekracza 50% kosztów (bez względu na status przedsiębiorstwa oraz lokalizację inwestycji).
Premia technologiczna jest wypłacana w transzach (płatności pośrednie) w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu (płatność końcowa). Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln zł.

Proces aplikowania o premię technologiczną

 • Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 • Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 • BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 • BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

  https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/skorzystaj-z-programu-poddzialanie-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-po-ir/

 

02.02.2018

PODDZIAŁANIE 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR.

 

W ramach konkursu złożono 88 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 213 300 535,13 zł, co stanowi ok. 497,9% dostępnej w ramach konkursu alokacji.
Szczegóły dostępne są pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-1--rozwoj-lokalnych-zasobow-subregionow---spr---rpmp-06-03-01-iz-00-12-101-17#wyniki-447

 

31.01.2018

PODDZIAŁANIE 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

 

W konkursie zarejestrowanych zostało 37 wniosków o dofinansowanie projektów. Kwota wnioskowanego dofinansowania w zarejestrowanych wnioskach wynosi 36 875 326,38 zł, co stanowi 43,45 % alokacji przewidzianej w ramach niniejszego konkursu.
Szczegóły dostępne są pod linkiem:

 http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-2--infrastruktura-badawczo---rozwojowa-przedsiebiorstw---rpmp-01-02-02-ip-01-12-116-17#wyniki-449

 

21.12.2017

 PODDZIAŁANIE 3.3.2 AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-075/17, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach RPO WM 2014-2020. 

 

Zgodnie z Podrozdziałem 2.1. ust. 2 Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 29 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (133 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 28 dni, z zastrzeżeniem § 28 ust. 4 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).

 

01.12.2017

PODDZIAŁANIE 1.2.2. INFRASTRUKTURA BADAWCZO - ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

 

Typ A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Nabór wniosków od dnia 31 grudnia 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 stycznia 2018 r., do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Minimalna wartości wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 50 000 000 PLN

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 84 864 000,00 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%, a dla przedsiębiorstw innych niż MŚP 35%.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu maj 2018 r.

 

10.11.2017 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWACH – WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

NABÓR do 29 grudnia 2017

Nabór wniosków jest prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 3.2 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach".  

 

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej z uwzględnieniem instalacji OZE produkujących energię na potrzeby własne. Ponadto dofinansowanie może dotyczyć głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mającej na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE, a także poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.
Warunkiem realizacji projektów z dofinansowaniem z działania 3.2 jest wykonanie audytu energetycznego.
Samorząd województwa świętokrzyskiego zastrzega, że preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60 proc., natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25 proc. nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.  

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.   

 

Maksymalne dofinansowanie w przypadku części inwestycji zakładających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może sięgnąć:

do 70 proc. kosztów kwalifikowanych - średnie przedsiębiorstwa

do 80 proc. mikro- i małe przedsiębiorstwa

 

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej, maksymalne dofinansowanie może sięgnąć 55 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw lub 65 proc. dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 
1,5 mln zł.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na czerwiec 2018 r.

 

08.11.2017 

UNIJNE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROJEKT „MAŁOPOLSKA POŻYCZKA”

Instrumenty zwrotne w nowej perspektywie finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Start’up, mikro, mała lub średnia firma czyli przedsiębiorca:

 

 • zatrudniający do 250 pracowników,
 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln €oraz bilans roczny do 43 mln €,
 • mający swoją siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego,
 • rozpoczynający działalność tzw. start –up,
 • nieposiadający historii kredytowej,
 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
 • niepodlegający wykluczeniom,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystane wsparcie.

KWOTA POŻYCZKI

 • Udzielamy pożyczek od 10.000 zł do 1.000.000 zł.
 • Możliwość sfinansowania do 100% nadkładów na przedsięwzięcie.

PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZKI

 • Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania od 1,83% dla firm działających w obszarze "inteligentnych specjalizacji" lub na obszarze o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki)
 • Wkład własny nie jest wymagany.
 • Maksymalny okres spłaty: max 84 miesiące (7 lat), od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.
 • Karencja -  max 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.
 • Jedna firma może ubiegać się o max dwie pożyczki
 • Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

PRZEZNACZENIE FINANSOWANIA

 

POŻYCZKA DLA START-UPÓW

Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej

Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • wprowadzanie innowacyjnych produktów i procesów oraz usług, a w przypadku procesów produkcyjnych –pożądany jest efekt ekologiczny,
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
 • rozwój/rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa,
 • rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP

POŻYCZKA DLA MŚP POWYŻEJ 24 MIESIĘCY

Pomoc finansową uzyskają projekty obejmujące:

 • rozwój/rozbudowę przedsiębiorstw,
 • projekty prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • zwiększające skalę działalności,
 • prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu,
 • szczególnie promowane będą inwestycje w:
  • nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług
  • przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sprzedaży produktów i usług w Internecie
  • inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych
  • przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik.

WYKLUCZENIA Z FINANSOWANIA

 • spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych,
 • spłatę zobowiązań publiczno – prawnych,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio z innych programów unijnych lub krajowych,
 • refinansowanie inwestycji, które zostały już ukończone lub wdrożone
 • finansowanie działalności „zakazanych”: (m.in. branży tytoniowej, alkoholowej, hazardowej, pornograficznej, związanej z bronią itp.)